Course: Theory and Methodology of PE II - Soccer

« Back
Course title Theory and Methodology of PE II - Soccer
Course code KTS/7TM2K
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Schuster Jan, Mgr. Ph.D.
Course content
1-2. Introduction to the theoretical part of game performance, HCJU, HCJO 3-4. Introduction to the theoretical part of the game mix, game systems 5-6. Practical exercises - pass, processing, dribbling, shooting 7-8. Practical exercises - the game 4:4, 3:3, 2:2, 4:2, 3:2, 3:1 9-10. Practical exercises - playing a combination of offensive and defensive 11-12. Practical exercises - standard situation and the game keeper 13-14. Combined test - practical test and theoreticl test

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Demonstration, Skills training
Learning outcomes
Subject uses a performance trend game: individual sporting activities (offensive, defensive) game mix, game systems, a standard situation and the game keeper. Students will become familiar with the rules of the game and can control the game.
The student manages group leadership during the lesson.
Prerequisites
Student must express an interest in learning, be active and perform the required tasks.

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Combined exam

Active participation in lesson, practical requirements: dribbling, passing, ball control.
Recommended literature
 • Čechovská, Irena; Miler, Tomáš. Plavání. 2., přeprac. vyd. Praha : Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2154-5.
 • Dostál, Emil; Velebil, Václav. Didaktika školní atletiky. 2. přeprac. vyd. Praha : Univerzita Karlova, 1991. ISBN 80-7066-257-3.
 • F-Marc :. Manuál fotbalové medicíny. Praha: Olympia 2008.
 • Frank, F.:. Fotbal - 96 tréninkových programů. Praha: Grada 2006.
 • Hofer, Zdeněk. Technika plaveckých způsobů. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0169-9.
 • Krištofič, Jaroslav. Gymnastická průprava sportovce : 238 cvičení pro všestranný rozvoj pohybových dovedností. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-1006-4.
 • Psotta, R.:. Fotbal-základní program. Praha:NS Svoboda. 1999.
 • Psotta, Rudolf. Fotbal : kondiční trénink : moderní koncepce tréninku, principy, metody a diagnostika, teorie sportovního tréninku. 1. vyd. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-0821-3.
 • Šafaříková, Jana. Házená : edice metodických textů pro školní i mimoškolní tělesnou výchovu a sport 11-15letých žáků. Praha : NS Svoboda, 1998. ISBN 80-205-0554-7.
 • Tůma, Martin; Tkadlec, Jiří. Házená : herní trénink - kondiční trénink - průpravná a herní cvičení. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0219-3.
 • Vindušková, Jitka; Kaplan, Aleš; Metelková, Taťána. Atletika : edice metodických textů pro školní i mimoškolní tělesnou výchovu a sport 11-15letých žáků. 1. vyd. Praha : NS Svoboda, 1998. ISBN 80-205-0528-8.
 • Votík, Jaromír; Zalabák, Jiří. Trenér fotbalu "C" licence : [učební texty pro vzdělávání trenérů okresních fotbalových svazů]. 3., upr. vyd. Praha : Olympia, 2007. ISBN 80-7033-962-4.
 • Votík,J.:. Sportovní příprava mládeže ve fotbale. Plzeň: ZČU. 2000.
 • Zítko, Miroslav. Akrobacie. I., Od kotoulu po přemet. Praha : Česká asociace Sport pro všechny, 2000.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester