Course: Pedagogical aspects of occupation behaviour

« Back
Course title Pedagogical aspects of occupation behaviour
Course code KZV/PAN
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study 2
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kukačka Vladislav, doc. PaedDr. Ph.D.
Course content
1. Negative aspects of contemporary lifestyle of youth risk behavior, social pathologies, prevention preventive school program, 2. Pathological second drug dependency (alcoholism, smoking) 3. Drug Addiction (cannabis, stimulant drugs, opioids, hallucinogens, organic solvents) 4. Pathological fourth habits and addiction by way of behavior (pathological gambling dependence on sex, work - workaholism, pathological shopping, addiction to exercise) 5. Dependence on electronic media (computer, television, video, mobile telephones) 6. Bullying (cyberbullying) the impact of bullying on individuals and groups. The definition of bullying, types of bullying, bullying causes, signals bullying 7. Insubordination, insolent behavior, lying, cheating, truancy, 8. Disorders of food intake (anorexia nervosa, bulimia nervosa), disorders of body image, 9. Sexual pathology, prostitution, sexual abuse of children, 10. Child abuse and exploitation, domestic violence, 11. Crime, Delinquency (bodily harm, theft, vandalism) 12. Aggression and aggressiveness (racism, xenophobia, vandalism). Possibilities of influencing aggressive behavior 13. Extremism (left-wing, right-wing, religious, spectator violence), the risk of influence of sects and religious groups, 14. Written exam.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Demonstration, Projection
Learning outcomes
procure knowledge's concerning of the prevention hazardous behaviour, recognize addictive factors, be able to preventive behave and go before bio-psycho-social dependence.
students are lead to prosecution of volition for health and free life.
Prerequisites
no

Assessment methods and criteria
Interview

Active participation in lectures and seminars ( 85 % ) , essay , written exam
Recommended literature
 • BENDL, S.:. Prevence a řešení šikany ve škole. Praha: ISV, 2003.
 • JEDLIČKA, R., KLÍMA, P.; KOŤA, J., NĚMEC, J., PILAŘ, J.:. Děti a mládež v obtížných životních situacích : Nové pohledy na problematiku životních krizí, deviací a úlohu pomáhajících profesí. Praha : Themis, 2005.
 • MARTÍNEK, Z. Agresivita a kriminalita školní mládeže. Praha: Grada, 2009..
 • MCGRATH, Y., SUMNALL, H., MCVEIGH, J., BELLIS, M.:. Prevence užívání drog mezi mladými lidmi: Přehled dostupných informací. Nejnovější výzkumné poznatky. Praha: Úřad vlády České republiky, 2007.
 • MIOVSKÝ, M., KUBŮ, P., MIOVSKÁ, L.:. Evaluace programů primární prevence užívání návykových látek v ČR : základní východiska a aplikační možnosti. Adiktologie, roč. 4., 2007, č. 3.,s. 289 - 303.
 • NEŠPOR, K., CSÉMY, L., PERNICOVÁ, H.:. Zásady efektivní primární prevence. Praha: Sportpropag, 1999.
 • NEŠPOR, K.:. Návykové chování a závislost: Současné poznatky a perspektivy léčby. Praha : Portál, 2000.
 • SKÁCELOVÁ, L.:. Metodika práce s dětmi v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů. Brno: Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti. PPP Brno, 1999.
 • SKALÍK, I.:. Principy prevence zneužíváni drog: úrovně, formy, metodologické principy. In KALINA, K. a kol. Drogy a drogové závislosti 2. Mezioborový přístup. Praha: Úřad vlády České republiky, 2003, s. 285 - 290.
 • ZÁŠKODNÁ, H.:. Závislost na drogách. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2004.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Education concerning to Health Education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer