Course: Professional Ethics in Education

« Back
Course title Professional Ethics in Education
Course code KZV/PEVN
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study 2
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Vojtová Petra, Mgr. Ph.D.
 • Moučková Pavlína, Mgr.
Course content
1. The view to professional ethics 2. Terminology concerning to professional ethics 3. Values - Needs - Consciousness 4. Norms of society in microsystem 5. Norms of society in macrosystem 6. Norms of society in macrosystem 7. Ethics in Health Education 8. Well and Bad in society and positive aspects 9. Orientation in ethics behavior 10. Meaning of ethics codex 11. Ethics virtues 12. Ethics therapy 13. The ethics relation - the way to social health 14. Competition of Educator in Professional Ethics

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Demonstration, Projection, Graphic and art activities, Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
Aim of subject: acquire the knowledge in subject Professional Ethics for Educators, for example: art of work with clients and colleagues based on ethics principles. Annotation: students can learn historical develop of ethics principles, common reflexion to life activities in nowadays - in family microsystem, in education and working mezosystem and macrosystem as the Human Rights of society. Students can learn to understanding principles of nature being and awareness of nature period and rule of life. Students are learning the fundamental terminology and conceptions concerning with ethics: morality, politics, consciences, well and bad, norms and human rights.
communication, expression self attitudes and feelings, ability for respect to variously opinions and attitudes, developed of esteem to everybody, get to knot Professional Ethics
Prerequisites
cooperation and do school work

Assessment methods and criteria
Oral examination, Written examination, Essay, Seminar work

cooperation, do school work, express the interest
Recommended literature
 • ANZENBACHER, A.:. Úvod do etiky. Praha: Zvon, 1994.
 • HOGENOVÁ, A.:. Kvalita života a tělesnost. Praha: Karolinum, 2002.
 • CHOTAŠ, J., KARÁSEK, J.:. Kantův kategorický imperativ. Praha: OIKOYMENH, 2005.
 • JANKOVSKÝ, J.:. Etika pro pomáhající profese. Praha: Triton, 2003.
 • KOHÁK, E.:. Člověk, dobro a zlo. O smyslu života v zrcadle dějin. Praha: Ježek, 1993.
 • KREJČÍ, F.:. Positivní etika jakožto mravouka na základě přirozeném. Praha: Jana Laichtera, 1922.
 • LENZ, L., KŘÍŽOVÁ.:. Etická výchova. Metodický materiál 1.Praha: LUXPRESS, 2000.
 • OLIVAR, R., R.:. Etická výchova. Bratislava: Orbis Pictus Istopolitana, 1992.
 • PATOČKA, J.:. Péče o duši II. Praha: OIKOYMENH, 1999.
 • PONĚŠICKÝ, J.:. Člověk a jeho postavení ve světě. Praha: Triton, 2006.
 • PŘÍKASKÝ, J., V.:. Učebnice základů etiky. Kostelní vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000.
 • REMIŠOVÁ, A.:. Dejiny etického myslela v Európe a USA. Bratislava: Kalligram, 2008.
 • ROTTER, H.:. Osoba a etika. Brno: CKD, 1997.
 • STŘELEC, S.:. Studie z teorie a metodiky výchovy II. Brno: PF, 2005.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Education concerning to Health Education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer