Course: Occupational therapy in health education

« Back
Course title Occupational therapy in health education
Course code KZV/PTVNK
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study 2
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kornatovská Zuzana, PhDr. Ph.D., DiS.
Course content
Topics for self-study (checked by test), aproximatelly 20 lessons Definition of ergotherapy termonology. Work with student during occupational therapy. Occupational therapy for childhood age. Role of games and toys in ergotherapy, neurophysiological techniques. Occupational therapy for aging population - differences in ergotherapy for different older age groups, fitness and creative activities, self sufficiency, tools. Occupational therapy for people with arm disfunction. Topics for consultations (checked by discussion) Occupational therapy for different types of disability Social and legal protection. Aging population and disabilities. Topics for essay - individual work (checked by presentation of work), aproximatelly 20 lessons PPT presentation of given topic. Grading of individual performance and correction of informations gained by self study.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Demonstration, Projection
Learning outcomes
Aim of the subject is rehersal of social and working abilities for the sake of aquiring self reliability in personal, social and working life. Aim of occupational therapy is to define job opportunities and participation for physically, sensically or mentally disabled. Annotation: Definition of ergotherapy termonology. Work with student during occupational therapy. Occupational therapy for childhood. Role of games and toys in ergotherapy, neurophysiological techniques. Occupational therapy for aging population - differences in ergotherapy for different older age groups, fitness and creative activities, self sufficiency, tools. Occupational therapy for people with arm disfunction.
Rehersal of social and working abilities for the sake of aquiring self reliability in personal, social and working life. Aim of occupational therapy is to define job opportunities and participation for physically, sensically or mentally disabled
Prerequisites
no

Assessment methods and criteria
Interview

Individual task aimed on occupational therapy of students choice(age, gender, disability, indication of physical state)
Recommended literature
 • FAKTOROVÁ, M.:. Information about Occupational Therapy in the Czech Republic. Published by Česká asociace ergoterapeutů. 2002.
 • HÁTLOVÁ, B.:. Kinezioterapie v léčbě psychiatrických onemocnění, Praha: Karolinum, 2002.
 • JANKOVSKÝ, J.:. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením, Praha: Triton, 2001.
 • KLIVAR, M.:. Nová arteterapie v psychopedii, Praha: Balt-East,2002.
 • KLUSOŇOVÁ, E. ŠPIČKOVÁ, J.:. Ergoterapie I. Avicenum, Praha, 1990.
 • KOLEKTIV AUTORŮ:. Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milenia, Hradec Králové: Gaudeamus,2002.
 • KOLEKTIV AUTORŮ:. Léčebná rehabilitace, Praha: H+H,1994.
 • KRIVOŠÍKOVÁ, M.:. Metody a přístupy aplikované v ergoterapii u fyzického postižení. Elearningová přednáška z předmětu Teorie ergoterapie. MZ ve spolupráci s NCO NZO: Jak získat Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu- odpovědi na často kladené dotazy. NCO NZO, 2007.
 • KUBÍČOVÁ, Z., KUBÍČE, J.:. Kompenzační a didaktické pomůcky pro děti a žáky s tělesným postižením v mateřské a základní škole, Praha: Septima, 2001.
 • MÜLLER, O.:. Terapie ve speciální pedagogice, Olomouc: UP v Olomouci, 2005, ISBN 80-244-1075-3.
 • PEŠATOVÁ, I.:. Vybrané kapitoly ze speciální pedagogiky se zaměřením na oftalmopedii. 1. díl. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 1999.
 • PFEIFFER, J.:. Ergoterapie II. Avicenum, Praha, 1990.
 • PFEIFFER, J.:. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. In Votava, J. a kol: Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. Praha: Karolinum, 2003.
 • SOSNA, A.:. Náhrada kyčelního kloubu, Praha: Triton, 2003.
 • TROJAN, S., PFEIFFER, J., VOTAVA, J.:. Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka, Praha: Grada, 2001.
 • VÁGNEROVÁ, M.:. Úvod do vývojové psychopatologie I, Liberec: TUL, 2002.
 • VÁGNEROVÁ, M.:. Úvod do vývojové psychopatologie II. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2003.
 • VODÁKOVÁ, J.:. Speciální pracovní výchova a ergoterapie, Praha: UK, 2003.
 • VOTAVA, J. a kol.:. Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením, Praha: Karolinum, 2003.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Education concerning to Health Education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Education concerning to Health Education (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter