Course: Educational activities in etopedy

« Back
Course title Educational activities in etopedy
Course code KZV/VAENK
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study 2
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kornatovská Zuzana, PhDr. Ph.D., DiS.
Course content
Topics for self-study (checked by test), aproximatelly 33 lessons History od Etopedy, basic terminology, aims of etopedy, bordering subjects. Problematics of socially damaged individuals with behavioral disorders. Theoretical basics of etopedy, by the system of etopedical facilities including methods used in etopedical practice. Inner and outer reasons for behavioral disorders in children and teenagers. Behavioral disorders. Topics for consultation (checked by discussion) Reasons for undesirable behavior in children and teenagers. Disobedience and education problems. Students endangered by socio pathological phenomena. Procedures of handling undesirable behavior. Possibilities of tutoring profession in handling of undesirable behavior. Topics for essay - individual work (checked by turning-in), aproximatelly 33 lessons. Analysis of TV program for children - comparison of agressive and prosocial behavior. Comparion of editional programs for children and for adults. Creation of metaphor for agressive child, for victim of bullying and for witness of bullying. Creation of imagination for agressive child, for victim of bullying and for witness of bullying. Anamnesis of agressive child, discussion with client and proposed solutions.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Demonstration, Projection
Learning outcomes
History of Etopedy, basic terminology, aims of Etopedy, bordering subjects. It deals with socially damaged individuals with behavioral disorders. Teoretical basics of Etopedy, by the system of Etopedic facilities including methods used in Etopedical practice. Inner and outer reasons for behavioral disorders in children and teenagers. Disobedience and educational problems. Behavioral disorders. Students endangered by socio patological phenomena. Characteristics and clasification of behavioral disorders, reasons for their creation and their symphtoms, system of etopedic facilities.
is to gain complete knowledge from mentioned area of expertise, and also to explain etopedy in bounds of social education and tutoring profession.
Prerequisites
no

Assessment methods and criteria
Interview, Test

Active participation in the seminars, active participation into individual techniques, writing of diary with feedback and self-reflexion.
Recommended literature
 • BUCHTOVÁ, B.:. Rétorika., Praha: Grada Publishing,2006, ISBN: 80-247-0868-X.
 • FISCHER, S., ŠKODA, J.:. Speciální pedagogika, Praha: Triton, 2008, ISBN: 978-80-7387-014-0.
 • HAYDEN, L. T.:. Spratek, Praha: Portál, 2003, ISBN: 978-80-7367-375-8.
 • JEDLIČKA, A., KOŤA, P., KLÍMA, J., NĚMEC, F., PILAŘ, S.:. Děti a mládež v obtížných životních situacích. Praha: Themis 2004.
 • KOUKOLÍK, F., DRTILOVÁ, J.:. Zlo na každý den. Život s deprivanty I, Praha: Galén, 2001, ISBN: 80-7262-088-6.
 • LANGER, S.:. Mládež problémová, její typy a možnosti uplatnění, Hradec Králové: Kotva, 2008, ISBN: 978-80-902210-0-0.
 • MONATOVÁ, L.:. Pedagogika speciální. Brno, MU, 2007.
 • PIPEKOVÁ, J. a kol.:. Kapitoly ze speciální pedagogiky, Brno: Paido,2006, ISBN: 80-7315-120-0.
 • POKORNÁ, V.:. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Praha. Portál, 2001.
 • RAHN, E., MAHNKOPF, A.:. Psychiatrie, učebnice pro studium a praxi, Praha: Grada, 2000, ISBN: 80-7169-964-0.
 • RENORIÉROVÁ, M, LUDÍKOVÁ,L.:. Speciální pedagogika. Olomouc, UP, 2003.
 • RÖHR, H.:. Hraniční porucha osobnosti, Praha: Portál, 2003, ISBN: 80-7178-724-8.
 • SLOMEK, Z.:. Speciální pedagogika, etopedie, České Budějovice: ZSF JČU, 2006.
 • ŠVARCOVÁ, I.:. Mentální retardace, Praha: Portál, 2006, ISBN: 80-7367-060-7.
 • TRAIN, A.:. Nejčastější poruchy chování dětí, Praha: Portál, 2001, ISBN: 80-7178-503-2.
 • VÁGNEROVÁ, M.:. Psychopatologie pro pomáhající profese, Praha: Portál, 2004, ISBN: 80-7178-802-3.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Education concerning to Health Education (2) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Education concerning to Health Education (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter