Course: Didactics of Organic Chemistry and Biochemistry

« Back
Course title Didactics of Organic Chemistry and Biochemistry
Course code UCH/968
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Frequency of the course In each academic year, in the summer semester.
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kutý Michal, Mgr. Ph.D.
Course content
Topics: 1. Organic chemistry and biochemistry in current curricula documents; high-school-leaving examination in chemistry. 2. Fundamentals of organic chemistry: application of didactics, key terms, terminology. 3. Didactic approach to aliphatic and alicyclic hydrocarbons. 4. Didactic approach to aromatic hydrocarbons and heterocycles. 5. Halogenated derivatives of hydrocarbons - didactic approach, environmental significance of these compounds. 6. Nitrogen derivatives of hydrocarbons, organic dyes. 7. Didactic approach to alcohols, ethers, aldehydes, ketones, model examples of redox processes. 8. Carboxylic acids, their functional and substitutional derivatives. 9. Systematic organic chemistry as a base for didactical approach to naturally occuring compounds and to processes in living organisms. Model application: saccharides. 10. Didactic approach to teaching alcaloids, isoprenoids, lipids (including metabolism). 11. Didactic approach to teaching proteins and nucleic acids (including their functions in living organisms). 12. Specification of principles for a selection of taught materials in fundamentals of biochemistry at a high school. 13. Motivation effects in organic chemistry and biochemistry (history of chemistry,chemistry in normal everyday life, chemistry of the environment), education of extraordinarily gifted students - chemical contests. 14. Systemization and differentiation of taught topics, activizing methods of revision, organic chemistry and biochemistry in university entrance examinations.

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Monitoring, Demonstration, Skills training, Laboratory, Activating (simulations, games, drama), Individual preparation for exam
 • Preparation for classes - 40 hours per semester
 • Class attendance - 56 hours per semester
 • Preparation for exam - 20 hours per semester
Learning outcomes
The aim of the course is future teachers' training in the practical applications of didactic methodology of organic chemistry and biochemistry at secondary schools.
Students master basic methods of effective education of organic chemistry and biochemistry.
Prerequisites
Introductory courses in psychology and pedagogics completed in Bachelor´s degree.

Assessment methods and criteria
Oral examination, Student performance assessment, Analysis of student's language skills, Analysis of student's work activities (technical works), Interview, Self-reflection, Interim evaluation

Commanding of the basics of selected parts of didactic of organic chemistry and biochemistry with respect to the necessary understanding of general didactic of chemistry.
Recommended literature
 • Bárta, M., Bartošová, L.: Maturitní otázky - chemie. Fragment, Praha 2007.
 • Čipera, J.: Rozpravy o didaktice chemie I, II. Karolinum, Praha 2000, 2001..
 • Čtrnáctová, H. a kol.: Chemické pokusy pro školu a zájmovou činnost. Prospektrum Praha 2000..
 • Dušek, B. Kapitoly z didaktiky chemie. 2. přepracované vydání. VŠCHT, Praha 2009..
 • Hampl, F., Rádl, S., Paleček, J.: Farmakochemie. VŠCHT, Praha 2015.
 • Jeřábek, J.; Krčková,S.; Hučínová,L.: Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. ÚIV, Praha 2007..
 • Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky platný od šk. r. 2009/10:Chemie. CERMAT, Praha 2008. (Informativně)..
 • Kodíček, M., Valentová, O., Hynek, R.: Biochemie - chemický pohled na svět. VŠCHT, Praha 2015.
 • McMurry, J.: Organická chemie. VUTIUM, Brno et VŠCHT, Praha 2007 + Studijní příručka a řešené příklady. VŠCHT, Praha.
 • Pečivová, M., Šmídl, M: Didaktika chemie II pro SŠ - elektronický text. Ústí nad Labem 2014.
 • Solárová, M.: Motivační prvky ve výuce chemie. Studijní opora pro DiV - elektronický text. Ostrava 2002..
 • Streblová, E.: Souhrnné texty z chemie pro přípravu k přijímacím zkouškám ,II. díl. Karolinum, Praha 2017.
 • Šulcová, R.; Böhmová, H.: Netradiční experimenty z organické a praktické chemie. UK v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha 2007..
 • Šulcová, R.; Pisková, D.: Přírodovědné projekty pro gymnázia a střední školy. UK v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha 2008..
 • Učebnice organické chemie a biochemie pro střední školy, sbírky úloh pro střední školy..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Secondary Schools Teacher Training in Chemistry (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Secondary Schools Teacher Training in Chemistry (1) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: Summer