Course: Practical Training 1

« Back
Course title Practical Training 1
Course code UOP/MPPR1
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Hudáčková Andrea, PhDr. Ph.D.
 • Havierniková Lucie, Mgr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Practical training
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Student performance assessment, Systematic student observation, Student portfolio analysis, Self-reflection, Interim evaluation

Recommended literature
 • BARTŮNĚK Petr et al. Vybrané kapitoly z intenzivní péče. Praha, 2016. ISBN 978-80-247-4343-1.
 • Červeňanová, E., Opršalová, G. Ošetrovaťelské štandardy v intenzívnej starostlivosti. Osveta, 2012. ISBN 978-80-8063-372-1.
 • DOSTÁL Pavel et al. Základy umělé plicní ventilace. Praha: Maxdorf, 2018. ISBN 978-80-7345-562-0.
 • DRÁBKOVÁ Jarmila et al. Urgentní medicína. Praha: Galén, 2017. ISBN 978-80-7492-322-7.
 • Handl Zdeněk. Monitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči. Brno, 2004. ISBN 80-7013-408-9.
 • CHARVÁT Jiří. Žilní vstupy dlouhodobé a střednědobé. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5621-9.
 • CHROBOK Viktor et al. Tracheostomie a koniotomie - techniky, komplikace a ošetřovatelská péče. Praha: Maxdorf, 2004. ISBN 80-7345-031-3.
 • KAPOUNOVÁ Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1830-9.
 • Kasal Eduard a kol. Základy anesteziologie, resuscitace, neodkladné medicíny a intenzivní péče pro lékařské fakulty. 2004. ISBN 80-246-0556-2.
 • KNOR, Jiří; MÁLEK, Jiří. Farmakoterapie urgentních stavů. Praha: Maxdorf, 2016. ISBN 978-80-7345-514-9.
 • OŠŤÁDAL Petr et al. ECMO - Extrakorporální membránová oxygenace. Praha: Maxdorf, 2018. ISBN 978-80-7345-591-0.
 • ŠEVČÍK Pavel et al. Intenzivní medicína. Praha: Galén, 2014. ISBN 978-80-749-2066-0.
 • Tomová, Šárka; Křivková, Jana. Komunikace s pacientem v intenzivní péči. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-271-0064-4.
 • VACHEK, Jan, et al. Akutní stavy ve vnitřním lékařství. Praha: Maxdorf, 2018. ISBN 978-80-7345-550-7.
 • ZADÁK, Zdeněk et al. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0282-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester