Course: Voluntary Work in Social Sphere

« Back
Course title Voluntary Work in Social Sphere
Course code OPR/KDPX
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Ehrlichová Magdalena, Mgr.
Course content
Students firm up voluntary work in social field (60 hours - min 4hours/week).

Learning activities and teaching methods
Skills training
Learning outcomes
The subject is focused on training of skills and qualification for social work.
Students from experience they will be able to apply obtained information and methods for their professional development.
Prerequisites
none

Assessment methods and criteria
Interview, Student portfolio analysis

Report from practical training, reflection and approval from training.
Recommended literature
  • Manuál praxe TF JU.
  • Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb..
  • Kahánková, J. Průvodce odborným praktickým vzděláváním v sociální práci : pro studující. Ostrava: Ostravská univerzita. Zdravotně sociální fakulta. Katedra sociální práce, 2007. ISBN 80-7368-468-6.
  • Matoušek, O.; Koláčková, J.; Kodymová, P. Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-818-0.
  • Tošner, J.- Sozanská, O. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-514-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Social and Charity Work (2016) Category: Social sciences 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Summer