Předmět: Matematika v technických vědách 2

» Seznam fakult » FBI » UMB
Název předmětu Matematika v technických vědách 2
Kód předmětu UMB/014
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Valdman Jan, doc. Dr.rer.nat.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: přehled silných a slabých formulací některých úloh v mechanice kontinua, numerická kvadratura (také ve 2D/3D), odvození MKP - Ritzova a Galerkinova metoda, triangulace oblasti, diskretizace - lineární a kvadratické elementy, sestavení řídkých matic a iterační řešiče, vizualizace dat. Obsah cvičení: Praktické výpočty (vedení tepla, elasticita, proudění). Poznámka: Součástí hodnocení bude samostatný projekt, pro jehož řešení mohou studenti používat výpočetní systémy podle vlastní preference. Při výuce bude k demonstraci používán systém Matlab/Octave.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), E-learning
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy metody konečných prvků a její implementace v počítači.
Student bude schopen formulovat, analyzovat a řešit příkladové úlohy metodou konečných prvků a implementovat je v počítači.
Předpoklady
Znalost základů matematické analýzy, lineární algebry a diferenciálních rovnic. Ochota realizovat výpočetní projekty v nějakém výpočetním systému (např. Matlab, Mathematica).

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška

1. dostatečná docházka na cvičeních (je dovoleno maximálně 4x vynechat) 2. vypracování alespoň 4 domácích úloh (minimálně na 50% obsahu, bude detailně ověřeno u ústní části zkoušky)
Doporučená literatura
  • Blaheta, R. Matematické modelování a metoda konečných prvků. 2012.
  • J. Fish, T. Belytschko. A First Course in Finite Elements. Willey, 2007.
  • Míka, Stanislav; Přikryl, Petr. Numerické metody řešení parciálních diferenciálních rovnic. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 1995. ISBN 80-7082-204-X.
  • R. Plato. Numerische Mathematik kompakt. Wieveg + Teubner, 2002.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr