Předmět: Mořská biologie

» Seznam fakult » FBI » KZO
Název předmětu Mořská biologie
Kód předmětu KZO/478
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Četnost výuky V každém akademickém roce, jen v zimním semestru.
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky nespecifikováno
Studijní praxe nespecifikováno
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Peterka Jiří, RNDr. Ph.D.
  • Kaštovský Jan, prof. RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah přednášky: - 1, Mořské prostředí (základní chcarakteristika, srovnání s prostředím sladkovodním a suchozemským); 2, Hluboké moře (charakteristika prostředí - světlo, tlak, teplota, kyslík; přizpůsobení organismů; bioluminiscence; společenstva hydrotermálních a studených vývěrů); 3, Otevřené moře (plankton - mechanismy vznášení, primární produkce, nekton - mechanismy plavání, migrace, adaptace mořských ptáků a savců k potápění); 4, Mělké moře, příbojová zóna a brakické vody (charakteristika prostředí - písek, skály, bahno, mořské louky, kelpové lesy; přizpůsobení organismů; produktivita); 5, Tropické moře (korálové ústesy a mangrovy; druhová bohatost; symbiotické vztahy); 6, Nižší a vyšší rostliny; 7, "Porifera", Cnidaria, Ctenophora; 8, Ectoprocta, Annelida, Sipuncula, Nemertea, Echiura; 9, Mollusca, Plathelminthes; 10, Crustacea, Echinodermata; 11, Chordata I; 12, Chordata II; 13, Vliv člověka na mořský ekosystém (rybolov, marikultura, eutrofizace/znečištění, globální oteplování)

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s textem (učebnicí, knihou)
  • Domácí příprava na výuku - 30 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 50 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seznámit s fungováním mořského ekosytému s morfologickoanatomickou, ekologickou a druhovou rozmanitostí nejdůležitějších skupin organismů, které v něm žijí.
Studenti získají znalosti o základních typech a fungování mořských ekosystémů a skupinách nižších a vyšších rostlin a živočichů, které je obývají.
Předpoklady
Předmět uvádí do dané problematiky, nepředpokládá specifické vstupní znalosti

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

zisk alespoň 50 % bodů v testu
Doporučená literatura
  • Fishes of the world, Nelson J.S. 2006, John Wiley & Sons..
  • Invertebrate zoology, Ruppert E.E. & Barnes R.D. 1994, Saunders College Publishing, Fort Worth..
  • Marine biology: An ecological approach, Nybakken J.W. & Bertness M.D. 2001, Benjamin Cummings..
  • Marine biology: Function, biodiversity, ecology, Levinton J.S. 2008, Oxford University Press..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Přírodovědecká fakulta Studijní plán (Verze): Zoologie - specializace Ochrana fauny (1) Kategorie: Biologické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní